Regulamin wpłat darowizn z wykorzystaniem serwisu Dotpay.pl

 1. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwisu Dotpay.pl.pl.
 2. Strona internetowa https://parafia.niechobrz.pl jest prowadzona przez Parafię rzymskokatolicką Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu z siedzibą w Niechobrzu 274, 36-047 Niechobrz, NIP 8133189733, REGON 040027060.
 3. Beneficjentem darowizn jest Parafia rzymskokatolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu zwana dalej Parafią.
 4. Darczyńcą musi być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
 6. Darowizny przyjmowane są jedynie w walucie polskiej (złoty, PLN).
 7. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay.pl.
 8. Serwis Dotpay.pl umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Parafii z przeznaczeniem na cele związane z utrzymaniem i rozwojem Parafii.
 9. Przekierowanie do serwisu Dotpay.pl następuje poprzez kliknięcie przycisku „Przekaż ofiarę”, a następnie „Zapłać” w formularzu umieszczonym na stronie Parafii https://parafia.niechobrz.pl/ofiara/. Wpłat darowizn online można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
 • przelew i przekazy bankowe – dla banków wspieranych przez system Dotpay.pl;
 • płatności mobilne – np. BLIK
 • karty płatnicze - realizowane przy pomocy aktualnie akceptowalnych form płatności przez Dotpay.pl
 1. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą serwisu Dotpay.pl nie podlegają zwrotom.
 2. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie RODO. Administratorem danych osobowych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niechobrzu ks. Andrzej Sroka.
 3. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Dotpay.pl Sp. z o.o.
 4. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 5. Szczegółowe informacje na temat przetwarzanych danych osobowych są dostępne na stornie Polityki Prywatności pod adresem https://parafia.niechobrz.pl/polityka-prywatnosci/.
 6. Parafia nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
 7. Parafia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 8. Zmiany są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.