Niedziela Palmowa Rok A

  13 kwietnia 2014       Category: Aktualności,

Jezus poświecił siebie i wydał samego siebie na cierpienia męki i śmierci, aby zbawić każdego z nas. Nie odrzucajmy łaski danej nam przez Boga.

niedzielapalmowaor6

Tej niedzieli, jak każdego roku świętujemy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy oraz Jego mękę, która jest największym uniżeniem się i upokorzeniem Syna Bożego. Jezus osiągnął chwałę zmartwychwstania poprzez uniżenie swej męki. Było to uniżenie i upokorzenie pełne miłości. W swym poniżeniu i w swej haniebnej śmierci krzyżowej, ukazuje On wielkość i potęgę swej miłości.

Dlaczego Jezus Chrystus zgodził się na mękę i śmierć krzyżową? Przyjął mękę, ponieważ był posłuszny i uległy po synowsku Bogu Ojcu. Tak o Nim mówi prorok Izajasz: „Pan otworzył mi ucho, abym słuchał jak uczniowie, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem mój grzbiet bijącym, policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan, Jahwe mnie wspomaga” (Iz 50,5-7). Tak właśnie postąpił Jezus Chrystus.

Oprócz posłuszeństwa wobec Boga, Jezus jest również solidarny z ludźmi, solidarny z braćmi. Ze względu na posłuszeństwo, Jezus poświęca swoje życie dla zbawienia braci. Wartość Jego śmierci polega z jednej strony na posłuszeństwie i Jego synowskiej ulęgłości wobec Boga Ojca. Z drugiej zaś strony, mierzy się ją również tą braterską solidarnością z nami, zwykłymi ludźmi.

Jezus poświecił siebie i wydał samego siebie na cierpienia męki i śmierci, aby zbawić każdego z nas. Nie odrzucajmy łaski danej nam przez Boga. Przyjmując ją, przylgnijmy w wierze do naszego Zbawcy, aby nas upodabniał do siebie i czynił uległymi wobec Boga.

Kamil